• Kot leasingojemalec izkazujete predmet leasinga v svojih poslovnih knjigah kot osnovno sredstvo v uporabi.
  • V aktivnem delu bilance stanja se v tekočem poslovnem letu povečajo sredstva v postavki drugih opredmetenih sredstev.
  • Na pasivni strani bilance stanja se za isti znesek povečajo obveznosti do virov sredstev v postavki dolgoročnih obveznosti.
  • V izkazu uspeha se stroški finančnega leasinga kažejo kot amortizacija ter stroški obresti in drugih odhodkov financiranja.
  • Če ste registrirani kot davčni zavezanec, lahko uveljavljate vračilo plačanega DDV, samo če za osnovno sredstvo velja odbitna postavka, torej obstaja možnost poravnavanja davka.